Home

15 APRIL RE-OPENING

We are excited to announce the re-opening of our car boots in April 2021.

PLEASE NOTE: Due to a late change of location we are now opening at our Dark Lane site on Sunday mornings and not Mill Lane.

 • Mill Lane, Saredon, WV10 7LJ open on Thursday mornings from 15 April.
 • Dark Lane, Featherstone, WV10 7HT open on Sunday mornings from 18 April.
 • Stafford Common, ST16 1NS open on Sunday mornings from 18 April.
 • Shareshill, A460 (behind M6 Diesel Garage), WV10 7LZ open on Sunday afternoons from 18 April.

Cannock, Mill Lane and Stafford are all open on Bank Holiday Mondays.

Further opening dates will be announced in due course.

STRICT COVID RULES APPLY

 1. Please follow the orders of stewards on entry and exit to the car boot.
 2. Hand sanitisers to be used.
 3. Face masks must be worn – no mask then no entry (masks are available to purchase on entry).
 4. No crowding around car boots.

We can refuse entry if these rules are not followed.

OBOWIĄZUJĄ ŚCIĘTE ZASADY COVID

 1. Proszę postępować zgodnie z poleceniami stewardów przy wejściu i wyjściu do bagażnika samochodu.
 2. Stosować środki dezynfekujące do rąk.
 3. Należy nosić maski na twarz – bez maski, a następnie bez wpisu (maski można kupić przy wejściu).
 4. Żadnego tłoku wokół butów samochodowych.

Możemy odmówić wjazdu, jeśli te zasady nie są przestrzegane.

TAIKOMOS Griežtos gairės

 1. Įlipdami ir išlipdami prie automobilio bagažinės, vykdykite tvarkdarių nurodymus.
 2. Rankų dezinfekavimo priemonės.
 3. Turi būti dėvimos veido kaukės – jokios kaukės, tada jokio įėjimo (kaukes galima įsigyti atvykus).
 4. Jokio grūsties aplink automobilių batus.

Mes galime atsisakyti atvykti, jei nesilaikoma šių taisyklių.

SE APLICĂ REGULI STRICTE DE COVID

 1. Vă rugăm să urmați ordinele administratorilor la intrare și ieșire la portbagajul mașinii.
 2. Produse pentru dezinfectarea mâinilor.
 3. Măștile de față trebuie purtate – fără mască, apoi fără intrare (măștile sunt disponibile pentru achiziționare la intrare).
 4. Fără aglomerație în jurul cizmelor mașinii.

Putem refuza intrarea dacă aceste reguli nu sunt respectate.

MARKET PROMOTIONS LTD

A SERIOUS NOTE TO ALL OUR TRADERS/VISITORS
Covid-19 has been a very serious Pandemic and we have been given strict guidelines of how to operate our car boot sales. Every single one of you must abide by the guidelines, there are no exceptions. If you don’t want to abide by the guidelines then please do not visit our car boot sales.

The following guidelines will be in operation across our sites when we re-open our car boot sales from 18 June 2020.

 1. Face masks must be worn by everyone. You can purchase one on entry.
 2. The 2 metre rule to be adhered to as much as possible.
 3. A one way system will be in operation on the sale site. Please follow the one way signs.
 4. Buyers are not allowed on the sale site until notified by the management or a marshal. You will form an orderly queue following the 2 metre rule.
 5. Sanitiser stations will be readily available throughout the sale, please use them.
 6. When you visit our car boot sales, we ask that you show respect to our marshals and management and toilet attendants. Anyone who does not show respect (abiding by our guidelines and our signs) will be asked to leave.

Remember marshals are here to help!

ALL TRADERS AND CAR BOOTERS PLEASE NOTE:
Please carry hand sanitiser with you and obey the 2 metre rule as much as possible.
You, as a seller or trader or car booter, MUST clean up around your stall and car after trading and put all rubbish in the skip at the bottom of the field. If you need help, just ask a marshal. Video monitoring will be in operation on the site and anyone found to be leaving rubbish will be barred from all of our car boot sales and your information may be passed on to other car boot organisers.

NOTE: Market Promotions Limited reserve the right to refuse anyone entrance to our car boot sales.

PROMOCJE RYNKOWE LTD

POWAŻNA UWAGA DLA WSZYSTKICH NASZYCH HANDLOWCÓW / ODWIEDZAJĄCYCH
Covid-19 był bardzo poważną pandemią i otrzymaliśmy surowe wytyczne dotyczące obsługi sprzedaży bagażników samochodowych. Każdy z was musi przestrzegać wytycznych, nie ma wyjątków. Jeśli nie chcesz przestrzegać wytycznych, nie odwiedzaj naszej oferty sprzedaży bagażników samochodowych.

Poniższe wytyczne będą obowiązywać w naszych witrynach, gdy ponownie otworzymy sprzedaż bagażników samochodowych od 18 czerwca 2020 r.

 1. Wszyscy muszą nosić maski na twarz. Możesz kupić jeden przy wejściu.
 2. Należy stosować się do zasady 2 metrów.
 3. W miejscu sprzedaży będzie działał system jednokierunkowy. Postępuj zgodnie ze znakami jednokierunkowymi.
 4. Kupujący nie mogą przebywać na stronie sprzedaży, dopóki nie zostaną powiadomieni przez kierownictwo lub marszałka. Utworzysz uporządkowaną kolejkę zgodnie z zasadą 2 metrów.
 5. Stacje dezynfekcji będą dostępne przez całą sprzedaż, prosimy o korzystanie z nich.
 6. Gdy odwiedzasz naszą ofertę sprzedaży bagażników samochodowych, prosimy o okazanie szacunku naszym marszałkom, kierownictwu i pracownikom toalet. Każdy, kto nie okaże szacunku (przestrzegając naszych wytycznych i naszych znaków) zostanie poproszony o odejście.

Pamiętaj, że marszałkowie są tutaj, aby ci pomóc!

WSZYSTKIE HANDLOWCY I BUTY SAMOCHODOWE PROSZĘ PAMIĘTAĆ:
Prosimy o zabranie ze sobą ręcznego środka dezynfekującego i przestrzeganie zasady 2 metrów w miarę możliwości.
Jako sprzedawca, handlowiec lub sprzedawca samochodów MUSISZ posprzątać stoisko i samochód po wymianie i umieścić wszystkie śmieci w skrzyni na dole pola. Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu zapytaj marszałka. Witryna będzie monitorować wideo, a każdy, kto zostawi śmieci, zostanie wykluczony z całej sprzedaży bagażników samochodowych, a twoje informacje mogą zostać przekazane innym organizatorom bagażników samochodowych.

UWAGA: Promocje rynkowe Ograniczone zastrzegają sobie prawo do odmowy każdemu wstępu do naszej sprzedaży bagażników samochodowych.

RINKOS AKCIJOS LTD

RIMTA PASTABA VISIEMS MUSU PREKYBININKAMS / LANKYTOJAMS
Covid-19 buvo labai rimta pandemija, ir mums buvo duotos griežtos gairės, kaip valdyti mūsų automobilių bagažinių pardavimus. Kiekvienas iš jūsų privalo laikytis gairių, nėra jokių išimčių. Jei nenorite laikytis gairių, apsilankykite mūsų automobilių bagažinių išpardavimuose.

Šios gairės bus taikomos visose mūsų svetainėse, kai vėl pradėsime pardavinėti automobilių bagažines nuo 2020 m. Birželio 18 d.

 1. Veido kaukes privalo dėvėti visi. Tokį galite įsigyti atvykę.
 2. Reikėtų kuo labiau laikytis 2 metrų taisyklės.
 3. Pardavimų svetainėje veiks vienpusė sistema. Prašome vadovautis vienpusiais ženklais.
 4. Pirkėjai neleidžiami į pardavimo vietą, kol nepranešė vadovybė ar teisėjas. Sudarysite tvarkingą eilę pagal 2 metrų taisyklę.
 5. Sanitarinių įrenginių stotys bus lengvai prieinamos viso pardavimo metu, naudokite jas.
 6. Kai lankotės mūsų automobilių bagažinių parduotuvėse, prašome parodyti pagarbą mūsų teisininkams ir administracijos bei tualetų palydovams. Tas, kuris nerodo pagarbos (laikydamasis mūsų rekomendacijų ir ženklų), bus paprašytas palikti.

Atminkite, kad teisėjai yra čia, kad padėtų!

VISI PREKYBAI IR AUTOMOBILIŲ APSAUGININKAI PRAŠOME:
Prašome su savimi nešiotis rankšluosčio valymo įrenginį ir kiek įmanoma vadovautis 2 metrų taisykle.
Jūs, kaip pardavėjas, prekybininkas ar automobilio paleidėjas, PRIVALOTE išvalyti aplink savo kioskelį ir automobilį po prekybos ir sudėti visas šiukšles į lauką apačioje. Jei jums reikia pagalbos, tiesiog paprašykite maršalo. Svetainėje veiks vaizdo stebėjimas, o visiems, kurie palieka atliekas, bus draudžiama prekiauti mūsų automobilių bagažinėmis, o jūsų informacija gali būti perduota kitiems automobilio bagažinės organizatoriams.

PASTABA: Rinkos Akcijos Limited pasilieka teisę neleisti visiems įeiti į mūsų parduodamas automobilių bagažines.

PROMOȚII DE PIEȚE LTD

O NOTĂ SERIĂ PENTRU TOȚI COMERTII NOI / VIZITATORI
Covid-19 a fost o Pandemie foarte serioasă și ni s-au oferit îndrumări stricte cu privire la modul de operare a vânzărilor noastre de portbagaje. Fiecare dintre voi trebuie să respecte regulile, nu există excepții. Dacă nu doriți să respectați instrucțiunile, vă rugăm să nu vizitați vânzările noastre de cizme auto.

Următoarele linii directoare vor funcționa pe site-urile noastre atunci când vom redeschide vânzările de portbagaje de la 18 iunie 2020.

 1. Măștile de față trebuie purtate de toată lumea. Puteți achiziționa unul la intrare.
 2. Regula de 2 metri care trebuie respectată cât mai mult.
 3. Un site unic va fi funcțional pe site-ul de vânzare. Vă rugăm să urmați indicatoarele unice.
 4. Cumpărătorii nu au voie pe site-ul de vânzare până când nu sunt anunțați de către conducere sau de un mareșal. Veți forma o coadă ordonată urmând regula de 2 metri.
 5. Stațiile de canalizare vor fi ușor disponibile pe toată perioada vânzării.
 6. Când vizitați vânzările de cizme de mașini, vă rugăm să arătați respect față de mașini și angajații noștri de conducere și toaletă. Oricine nu arată respect (respectând ghidurile și semnele noastre) va fi rugat să plece.

Amintiți-vă că maresalii sunt aici pentru a vă ajuta!

TOATE COMERCIALII ȘI BOOTERII DE AUTO VĂ RUGĂM NOTĂ:
Vă rugăm să vă purtați instalația de igienizare pentru mâini și respectați cât mai mult regula de 2 metri.
În calitate de vânzător, comerciant sau booter auto, TREBUIE să curățați în jurul standului și mașinii dvs. după tranzacționare și să puneți toate gunoiul în saltul din partea de jos a câmpului. Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți doar un mareșal. Monitorizarea video va fi în funcțiune pe site și oricine se va descoperi cu gunoiul va fi împiedicat de toate vânzările noastre de cizme de mașini, iar informațiile dvs. pot fi transmise altor organizatori de autoturisme.

NOTĂ: Promotii De Piete Limited își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane la vânzările noastre de cizme auto.

Entry for cars is from £9, small vans from £10 and large vans from £15 for Sellers. Sellers are welcome to set up any time after the gates are opened (6am for morning sales and 10am for afternoon sales). There is no need to book a pitch. Buyers should arrive from 1 hour after the gates are opened. Refreshments are available and all of our venues provide toilet facilities.

See a calendar, check out some handy advice for both Sellers and Buyers or view a map showing all of our sites.

Disclaimer

As you are aware it is an offence to sell fake or counterfeit merchandise, i.e. Tapes, CDs, DVD’s, Perfume or Clothing. We will not tolerate it on this market and you will be asked to leave immediately. If you see anyone selling such items please ring 07831 192 116 or 07980 800 581 immediately.

Is the site safe and accessible?

We operate to the very highest standards. Our sites are kept safe by our Security Team, these members can be found patrolling the market throughout the day. Please always remember these events are in FIELDS so there will always be natural hazards and uneven ground in some parts, so please take care underfoot, YOU are responsible for your own well-being in this respect. The land owners and management cannot accept any responsibility for personal safety matters.

Apr
15
Thu
Saredon
Apr 15 @ 6am – 2pm
Saredon @ Mill Lane

WV10 7LJ

Our Giant Car Boot Sale at Mill Lane is open, weather permitting, on Thursday mornings from 15 April 2021 until the start of December. No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

Apr
18
Sun
Featherstone
Apr 18 @ 6am – 2pm
Featherstone @ Dark Lane

WV10 7HT

Featherstone Car Boot is open from Sunday 18 April 2021. It is a weekly sale held every Sunday morning.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

Stafford
Apr 18 @ 6am – 2pm
Stafford @ Stafford Common

ST16 1NS

Stafford Car Boot is open on Sunday 18 April 2021. We then open every Sunday morning until the end of November.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

Shareshill
Apr 18 @ 10am – 5pm
Shareshill @ A460 - behind M6 Diesel Garage

WV10 7LZ

Shareshill Car Boot is open on Sunday afternoons from 18 April 2021 for 14 weeks.

Please note this is an afternoon sale.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 10am and Buyers from 10:30am.

Apr
22
Thu
Saredon
Apr 22 @ 6am – 2pm
Saredon @ Mill Lane

WV10 7LJ

Our Giant Car Boot Sale at Mill Lane is open, weather permitting, on Thursday mornings from 15 April 2021 until the start of December. No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

Apr
25
Sun
Featherstone
Apr 25 @ 6am – 2pm
Featherstone @ Dark Lane

WV10 7HT

Featherstone Car Boot is open from Sunday 18 April 2021. It is a weekly sale held every Sunday morning.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

Stafford
Apr 25 @ 6am – 2pm
Stafford @ Stafford Common

ST16 1NS

Stafford Car Boot is open on Sunday 18 April 2021. We then open every Sunday morning until the end of November.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

Shareshill
Apr 25 @ 10am – 5pm
Shareshill @ A460 - behind M6 Diesel Garage

WV10 7LZ

Shareshill Car Boot is open on Sunday afternoons from 18 April 2021 for 14 weeks.

Please note this is an afternoon sale.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 10am and Buyers from 10:30am.

Apr
29
Thu
Saredon
Apr 29 @ 6am – 2pm
Saredon @ Mill Lane

WV10 7LJ

Our Giant Car Boot Sale at Mill Lane is open, weather permitting, on Thursday mornings from 15 April 2021 until the start of December. No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.

May
2
Sun
Featherstone
May 2 @ 6am – 2pm
Featherstone @ Dark Lane

WV10 7HT

Featherstone Car Boot is open from Sunday 18 April 2021. It is a weekly sale held every Sunday morning.

No need to book, just turn up on the day. Sellers from 6am and Buyers from 7am.